KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor - mgr Ewa Lichtorowicz

(na podstawie Zarządzenia Nr 19/2007 Wójta Gminy Andrespol z dnia 05 czerwca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze

Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm), oraz statut szkoły.

Kompetencje Dyrektora Szkoły:

 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • dysponowanie środkami finansowymi szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • przyznawanie nagród dyrektora, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz zwiększanie wynagrodzenia zasadniczego,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 • podejmowanie, na wniosek rodziców, decyzji o wcześniejszym przyjęciu do szkoły dziecka 6 letniego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia (nie dłużej niż o 1 rok)
 • rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej lub psychologiczno - pedagogicznej,
 • udzielanie zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą ,
 • sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkolnym,
 • powierzanie funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkole (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej),
 • przewodzenie radzie pedagogicznej,
 • wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie o tym organu prowadzącego szkołę,
 • powołanie rady szkoły pierwszej kadencji oraz rady rodziców,
 • ustalanie oceny pracy nauczycieli,
 • kierowanie nauczycieli na badania przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
odpowiada: Ewa Lichtorowicz
data: 29-12-2015
wytworzył: Ewa Zając
data: 29-12-2015
data: 29-12-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 826